Zet je in voor de bloei van je stad of dorp

ChristenUnie Vijfheerenlandenwoensdag 16 november 2016

“Zet je in voor de bloei van je stad of dorp, want haar bloei is ook jullie bloei.” Met deze verwijzing

naar Jeremia 29 opent Jan van Beuzekom, waarnemend voorzitter, op 15 november de

gezamenlijke vergadering van de ChristenUnie-afdelingen Vianen, Leerdam en Zederik.

ChristenUnie (raads)leden moeten zich volgens Van Beuzekom laten leiden door deze tekst en op

deze manier werken aan het gezamenlijke belang van de steden en dorpen in Vijfheerenlanden.

 

De agenda van de ledenvergadering laat duidelijk het gezamenlijke belang zien. Geagendeerd

staat de stand van zaken van het herindelingsproces. De raadsleden en de verschillende besturen

geven dan ook een update van de stand van zaken, zowel over het politieke proces als over de

organisatie van de afdelingen. Het dispuut over de provinciegrens veroorzaakt enige vertraging en

daardoor hebben de verschillende werkgroepen binnen de ChristenUnie meer tijd om zaken als

het verkiezingsprogramma voor te bereiden.

 

Op de agenda staat ook een belangrijk punt voor de ChristenUnie afdeling in Vianen. Vanwege het

vertrek van enkele bestuursleden en het raadslid De Jong, is het wenselijk dat de afdeling,

vooruitlopend op de definitieve samenvoeging, alvast wordt ondergebracht bij de ChristenUnie

afdeling in Leerdam. De aanwezige leden van beide afdelingen stemden in met dit voorstel,

waardoor met unanieme stemmen de gecombineerde afdeling Vianen-Leerdam een feit is. Niet

aanwezige leden van Vianen worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

 

De afdelingen kijken met enthousiasme uit naar de komende tijd, waarin de campagne een

belangrijke rol gaat spelen. In 2017 worden de contouren van het nieuwe verkiezingsprogramma

verder uitgewerkt en gaan de actieve leden bouwen aan de nieuwe afdeling. De besturen gaan

zich in de komende weken verder buigen over de het tijdpad. Wil je meedoen aan de campagne of

een rol spelen binnen de (nieuwe) afdeling van de ChristenUnie? Neem dan contact op met een

van de ChristenUnie raadsleden in de gemeenten Vianen, Leerdam of Zederik: de ChristenUnie

Vijfheerenlanden.

« terug